Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

Picture of อ.วีรชัย สว่างทุกข์
นักศึกษากลุ่มเรียน551629101สอบวิชาพัฒนาระบบ ในวันศุกร์ที่ 30 ส.ค.56
by อ.วีรชัย สว่างทุกข์ - Thursday, 29 August 2013, 11:51 AM
 

นักศึกษากลุ่มเรียน 551629101 (เทียบโอน) ให้เข้ามาทดสอบวิชาพัฒนาระบบ ในวันศุกร์ที่ 30 ส.ค.56 ช่วงเวลา 10.00 -13.00 น.ด้วยครับ

 

Skip available courses

Available courses

เทคโนโลยีและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย การเชื่อมโยงเครือข่าย การบริหารทรัพยากรเครือข่าย
การรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์กับการศึกษา ฝึกปฏิบัติการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

          รูปแบบมาตรฐานโอเอสไอและมาตรฐานอื่น ๆ การผสมสัญญาณ วงจรสวิตช์ การเข้ารหัส หลักการการสื่อสารข้อมูล การถอดรหัส การรับและการส่งข้อมูล  สายนำสัญญาณและอุปกรณ์ในระบบการสื่อสาร การสื่อสารแบบไร้สาย โปรโตคอล  โทโปโลยีและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

เน้นทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่ศึกษาพื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์ (ความเป็นมา, ระบบไมโครคอมพิวเตอร์, บัส) ไมโครโปรเซสเซอร์กับซอฟท์แวร์ (โครงสร้างภายใน, รีจีสเตอร์, ภาษาแอสเซมบลี้) คำสั่งภาษาแอสเซมบลี้ ฮาร์ดแวร์ไมโครโพรเซสเซอร์ หน่วยความจำ การสื่อสารแบบขนาน พอร์ตนำเข้า/ส่งออก อินเตอร์รัพต์ และศึกษาไมโครคอนโทรลเลอร์แต่ละรุ่น (คุณสมบัติ, โหมดการทำงาน, หน่วยความจำ, รีจีสเตอร์, การอ้างแอดเดรสและชุดคำสั่ง, การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการเชื่อมกับอุปกรณ์ภายนอก)

หลักการและแนวคิดพื้นฐานของระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม การนำระบบไปใช้งาน การประเมินผลและการบำรุงรักษาระบบ

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบลอจิกดิจิตอล ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์  วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์เชิงสถาปัตยกรรม วิธีการออกแบบ ระบบประมวลผล ระบบควบคุมองค์ประกอบหน่วยความจำ การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้ข้อมูลตามสถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ตามระบบที่ศึกษา

หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ ให้สำหรับทุกท่านที่ต้องการหาข้อมูล
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติงาน ของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ โครงสร้างของหน่วยความจำ การจัดระบบคอมพิวเตอร์และหลักการพิจารณาฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์

          หลักการของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบต่าง ๆ  การออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   การติดตั้ง  การดูแลและบริหารเครือข่าย คอมพิวเตอร์