facebook 
Text Size

 


earth22

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราธิป วงษ์ปัน

ประธานสาขาฯ

๑  ตำแหน่งทางวิชาการ         อาจารย์

๒  ประวัติการศึกษา

ระดับ

ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน

ปี พ.ศ. ที่จบ

ปริญญาตรี

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

๒๕๔๔

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๕๔๙

๓  ผลงานทางวิชาการ

                   ๑)  ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

                             นราธิป  วงษ์ปัน. (๒๕๕๔). เอกสารประกอบการสอนวิชาอัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                   ๒) งานวิจัย

                             นราธิป  วงษ์ปัน. (๒๕๕๐). งานวิจัยเรื่องพัฒนามาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.

                             นราธิป  วงษ์ปัน. (๒๕๕๔). งานวิจัยเรื่องการแก้ปัญหาการเรียน เรื่อง การติดตั้งและการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย รายวิชา ๕๕๘๔๗๐๕ เครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์โดยใช้สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

                             นราธิป  วงษ์ปัน. (๒๕๕๔) งานวิจัยเรื่องการประยุกต์ระบบบริหารทรัพยากรองค์กรแบบเปิดเผยรหัส สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชำแหละเนื้อสุกร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชำแหละสุกร บ้านย่าเป้า ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

                             นราธิป  วงษ์ปัน. (๒๕๕๕) งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศครุภัณฑ์ ด้วยบาร์โค้ดสองมิติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

                             นราธิป  วงษ์ปัน. (๒๕๕๕) งานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ e-learning กับการสอนแบบปกติ รายวิชา ๕๖๕๓๖๑๓ เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

                   ๓) บทความทางวิชาการ

                             ไม่มี

๔ ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา ๑๐ ปี

๕ ภาระงานสอน

                   ๑) ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว

                             ๕๖๕๒๓๐๑                ระบบปฏิบัติการ

                             ๕๕๘๔๗๐๕                เครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์

                             ๕๖๕๒๓๐๒                อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม

                             ๕๖๕๒๗๐๓                เว็บเทคโนโลยี

                             ๕๖๕๓๓๐๖                วิศวกรรมซอฟต์แวร์

                             ๕๖๕๓๖๐๙                ความมั่นคงของระบบ

                             ๕๖๕๓๖๑๕                ระบบฐานข้อมูล

                             ๕๖๕๓๗๐๑                ระบบการสื่อสารข้อมูล

                             ๕๖๕๒๓๐๓                โปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป

                   ๒) ภาระงานหลักสูตรใหม่

                             ๕๖๕๒๓๐๑                ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

                             ๕๖๕๒๓๐๒                 อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม

                             ๕๖๕๒๗๐๑                 การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

                             ๕๖๕๓๓๐๖                 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

                             ๕๖๕๓๖๑๕                 ระบบฐานข้อมูล

                             ๕๖๕๔๓๐๑                การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง

                             ๕๖๕๔๗๐๓                เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต

                             ๕๖๕๔๘๙๑                 การเตรียมสหกิจศึกษา

                             ๕๖๕๔๘๙๒                 สหกิจศึกษา

 


 

pong

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร

๑ ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์)

๒ ประวัติการศึกษา 

ระดับ

ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน

ปี พ.ศ. ที่จบ

ปริญญาตรี

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

๒๕๓๐

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๕๔๗

๓ ผลงานทางวิชาการ

                   ๑) ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

                             พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร. (๒๕๔๙). ดิจิตอล ๑. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                             พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร. (๒๕๔๙). เอกสารประกอบการสอนวิชาไมโครโปรเซสเซอร์ ๓. ลำปาง:มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                   ๒) งานวิจัย

                             พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร. (๒๕๔๗). ระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ์ สถาบันราชภัฏลำปาง. ลำปาง: สถาบันราชภัฏลำปาง

                             พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร, ประทิน ภูติทิพย์สุวรรณ, เฉลิมพงษ์ ขันเงิน, และ วศิน์วิโรจม์ เนติศักดิ์. (๒๕๕๑). งานวิจัยเรื่องปั๊มลมอัตโนมัติ. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                             พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร, ประทิน ภูติทิพย์สุวรรณ, ศักดิ์ชัย ศรีมากร, และ วศิน์วิโรจม์ เนติศักดิ์. (๒๕๕๑). งานวิจัยเรื่องปัจจัยและประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการวิจัยการพัฒนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม่สำเร็จตามแผนของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม.ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                             พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร, ประทิน ภูติทิพย์สุวรรณ, เฉลิมพงษ์ ขันเงิน, วศิน์วิโรจม์ เนติศักดิ์, และสุชาดา อินต๊ะขัน. (๒๕๕๒). งานวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม.ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                             พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร. (๒๕๕๑). งานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์แบบทดสอบวิชา ๕๖๕๑๗๐๑ เทคโนโลยีดิจิตอล ๑. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                             พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร. (๒๕๕๒). งานวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                             พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร. (๒๕๕๕). การแก้ปัญหาการปฏิบัติงาน รายวิชาปฏิบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

                   ๓) บทความทางวิชาการ

                             ไม่มี

๔ ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา ๑๘ ปี

๕ ภาระงานสอน

                   ๑) ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว

                             ๕๖๕๑๗๐๑                เทคโนโลยีดิจิตอล ๑

                             ๕๖๕๑๗๐๒                เทคโนโลยีดิจิตอล ๒

                             ๕๖๕๓๗๐๓                ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

                             ๕๖๕๔๙๐๕                โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ๑

                             ๕๖๕๔๙๐๖                โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ๒

                   ๒) ภาระงานหลักสูตรใหม่

                             ๕๖๕๑๗๐๑                 ระบบดิจิทัลคอมพิวเตอร์

                             ๕๖๕๑๗๐๓                 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

                             ๕๖๕๓๗๐๓                 ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

                             ๕๖๕๓๗๐๖                 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการควบคุม

                             ๕๖๕๔๙๐๕                 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

 


 

 we

อาจารย์วีรชัย   สว่างทุกข์

๑ ตำแหน่งทางวิชาการ      อาจารย์

๒ ประวัติการศึกษา

ระดับ

ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน

ปี พ.ศ. ที่จบ

ปริญญาตรี

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

๒๕๔๔

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

๒๕๕๔

๓ ผลงานทางวิชาการ

                   ๑) ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

                             วีรชัย  สว่างทุกข์. (๒๕๕๕). เอกสารประกอบการสอนเครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

                   ๒) งานวิจัย

                             วีรชัย  สว่างทุกข์. (๒๕๕๔). งานวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนลำปางเทคโนโลยี. พะเยา: มหาวิทยาลัยนเรศวร.

                             วีรชัย  สว่างทุกข์. (๒๕๕๔). งานวิจัยเรื่อง สื่อแสดงโทโปโลยีของระบบเครือข่าย. ลำปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

                   ๓) บทความทางวิชาการ

                             ไม่มี

๔ ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา ๑ ปี

๕ ภาระงานสอน

                   ๑) ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว

                             ๕๕๘๔๗๐๕                 เครือข่ายไมโครคอมพิวเตอร์

                             ๕๖๕๓๓๐๗                 การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมในงานอุตสาหกรรม

                             ๕๖๕๓๔๐๙                 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

                             ๕๖๕๓๗๐๕                 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

                             ๕๖๕๓๗๐๑                 ระบบสื่อสารข้อมูล

                             ๕๖๕๓๖๐๑                 การพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรม

                   ๒) ภาระงานหลักสูตรใหม่

                             ๕๖๕๓๖๐๙                ความมั่นคงของระบบ

                             ๕๖๕๓๖๑๐                 การพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรม

                             ๕๖๕๓๗๐๔                 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

                             ๕๖๕๓๗๑๐                 เทคโนโลยีระบบบ่งชี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

                             ๕๖๕๔๖๐๑                การควบคุมเชิงลำดับในงานอุตสาหกรรม

                             ๕๖๕๔๖๐๒                การวัดและการควบคุมทางอุตสาหกรรม

                             ๕๖๕๔๙๐๗                 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ๑

 


 na

อาจารย์ณัฐสินี  ตั้งศิริไพบูลย์

๑  ตำแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์

 ๒  ประวัติการศึกษา

ระดับ

ชื่อปริญญา(สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน

ปี พ.ศ. ที่จบ

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๕๔๘

ปริญญาโท

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๕๕๕

 ๓  ผลงานทางวิชาการ

                   ๑)  ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน

                             ไม่มี

                   ๒)  งานวิจัย

                             ไม่มี

                   ๓)  บทความทางวิชาการ

                             ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์ และ นราธิป เที่ยงแท้, เครื่องมือวาดภาพ ๒ มิติ โดยใช้การร่างภาพสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวของภาษามือ, The 8th National Conference on Computer and Information Technology ,281-282 ,2555.

 

๔  ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา ๓ ปี

๕  ภาระงานสอน

                   ๑) ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว

                             ๕๖๕๒๓๐๓                 โปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป

                             ๕๖๕๓๖๑๑                การจัดการงานวิศวกรรม

                             ๕๖๕๓๓๐๖                วิศวกรรมซอฟต์แวร์

                             ๕๕๐๓๘๐๑                 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                   ๒) ภาระงานหลักสูตรใหม่

                             ๕๖๕๓๓๐๘                คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

                             ๕๖๕๓๓๐๙                การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

                             ๕๖๕๓๖๐๑                โปรแกรมประยุกต์ด้านการบัญชีและการเงิน

                             ๕๖๕๓๖๐๒                โปรแกรมประยุกต์ด้านควบคุมสินค้าคงคลัง

                             ๕๖๕๓๖๐๔                โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

                             ๕๖๕๓๖๑๑                การจัดการงานวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

                             ๕๖๕๓๖๑๓                เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม

                             ๕๖๕๔๘๐๑                การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

                             ๕๖๕๔๘๐๒                การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม