facebook 
Text Size

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นสาขาวิชาที่เปิดสอนขึ้นในปีการศึกษา 2545 ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันราชภัฏลำปางให้สังกัดอยู่ในโครงการจัดตั้งคณเทคโนโลยอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เปิดการเรียนการสอนขึ้นเพื่อรองรับนักศึกษาที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยเปิดให้บริการการสอนแก่นักศึกาทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป

ตลอดระยะเวลาดำเนินการที่ผ่านมา สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรร ได้มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกสู่สังคม โดยมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอน พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนการปรับปรุงหลักศูตรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นหน่วยงานหลัก

ปัจจุบันสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ได้สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับผิดชอบในการเปิดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) ทั้งในภาคปกติและภาค กศ.บป โดยมีจุดประสงค์หลักมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม และผลิตบัณฑิตสายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) ที่มีคุณภาพออกสู่สังคม