facebook 
Text Size
  1. เพื่อปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อพัฒนาเทคนิคและวิธีดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี
  3. เพื่อทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชาวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับงานด้านอุตสาหกรรม
  5. เพื่อให้มีความสามารถในด้านการจัดการและการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้
  6. เพื่อพัฒนาเจตคติ ความศรัทธา และคุณธรรมในอาชีพธุรกิจด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม