facebook 
Text Size

 

ตอบรับรายชื่อเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

ในโครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน

ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562

ณ ห้องประชุม 1315 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

*** เนื่องจากจำนวนผู้เข้าอบรมเต็มจำนวนแล้วนั้น ทางผู้จัดการอบรมจึงขอปิดการรับสมัคร อาจารย์เมธาวัตน์ กาวินเครือ (อ.มี่) 089-999-6030
** หมายเหตุ ** ขออภัย กรณีรายชื่อผิดพลาดจากการบันทึก รบกวนแจ้งเปลี่ยนแปลง ณ จุดลงทะเบียน เพื่อความถูกต้อง


กลุ่มที่

ชื่อ สกุล นักเรียน

โรงเรียน

หมายเหตุ
อาจารย์ผู้ควบคุม

1

เด็กชายณัฐนันท์

คำเต๋ย

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

 

อาจารย์เกสร  ศรีสวย
อาจารย์ทักษ์ดนัย  พรมมินทร์

 

เด็กชายธีรเดช

สิงห์ไชย

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

เด็กชายณัฐวุฒิ

คำเปี้ย

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

2

นายปริญญารัตน์

ปิงไผ

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

นายโชคชัย

พวงสำราญ

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

นายณัฐวุฒิ

ใจคำลือ

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

3

นายสุเมธ

จาตุนันท์

โรงเรียนเมืองปานวิทยา


อาจารย์จิตารีย์  จีรเธียรกุล

นายสิทธิพงษ์

แพทย์รักษา

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

นายกิตติธัช

ปั้นรูป

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

4

นายณัฐนนท์

โนจา

โรงเรียนมัธยมวิทยา


อาจารย์ศุภกร  สังวังเลาว์

นายธนดล

ก๋าแก้ว

โรงเรียนมัธยมวิทยา

นายอัครพล

คำโปธิ

โรงเรียนมัธยมวิทยา

5

นายภัทธชาติ

กลิ่นชิด 

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา


อาจารย์ณรงค์ศักดิ์  จะชาญ

เด็กหญิงไพสิริณ 

โตลำมะ 

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 

เด็กหญิงชลลิชา 

ปัญญาธรรมนิมิต 

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 

6

นายกิติชัย

มังกร

โรงเรียนกิ่วลมวิทยาอาจารย์อันติกา  เทพรักษาฤาชัย

นายปิยะศักดิ์

อินกาวี

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

นายพีรวัฒน์

ธีรพงษ์

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

7

นายนันทิพัฒน์

เดชประทุม

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

นางสาวกฤติผาภรณ์

กันทวงค์

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

นางสาวชุติพร

นิลเนม

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

8

นายเขมณัติฑ์

คันธศักดิ์ศิริ

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยอาจารย์ ว่าที่ ร.ต.กำจร แสงงาม

นายเศรษฐ์

ดาบุตร

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นายกฤตภาส

ปิงฟอง

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

9

นายวีรภัทร

ไชยรุ่งเรือง

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นายเจียระไน

ชาวส้าน

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นายรชนนท์

ปัญญาพี่

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

10

นายกรวิชญ์

ใจกันเงิน

โรงเรียนแม่สันวิทยา


อาจารย์ณัฏฐณิชา  ถาน้อย

นายธีระศักดิ์

ใจมา

โรงเรียนแม่สันวิทยา

เด็กชายพูนทรัพย์

แก้วนันไชย

โรงเรียนแม่สันวิทยา

11

นางสาวศุภิสรา

วงศ์น้ำนอง

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา


อาจารย์เกียรติศักดิ์ คำทิพย์

นางสาวศสินา

มูลจา

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

นายอัมฤทธิ์

ประสม

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

12

นายรักษิต

เผือกสิงห์

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา


อาจารย์ศรีวิกา  กังวาฬ

นายเรณุวัตร

วงศ์ธิ

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

นางสาวสุชาวลี

ศุสุขประเสริฐ

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา


กลุ่มที่

ชื่อ สกุล นักเรียน

โรงเรียน

หมายเหตุ
อาจารย์ผู้ควบคุม

 

1

เด็กชายณัฐนันท์

คำเต๋ย

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

 

อาจารย์เกสร  ศรีสวย
อาจารย์ทักษ์ดนัย  พรมมินทร์

 

เด็กชายธีรเดช

สิงห์ไชย

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

เด็กชายณัฐวุฒิ

คำเปี้ย

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

2

นายปริญญารัตน์

ปิงไผ

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

นายโชคชัย

พวงสำราญ

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

นายณัฐวุฒิ

ใจคำลือ

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

3

นายสุเมธ

จาตุนันท์

โรงเรียนเมืองปานวิทยา


อาจารย์จิตารีย์  จีรเธียรกุล

นายสิทธิพงษ์

แพทย์รักษา

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

นายกิตติธัช

ปั้นรูป

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

4

นายณัฐนนท์

โนจา

โรงเรียนมัธยมวิทยา


อาจารย์ศุภกร  สังวังเลาว์

นายธนดล

ก๋าแก้ว

โรงเรียนมัธยมวิทยา

นายอัครพล

คำโปธิ

โรงเรียนมัธยมวิทยา

5

นายภัทธชาติ

กลิ่นชิด 

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา


อาจารย์ณรงค์ศักดิ์  จะชาญ

เด็กหญิงไพสิริณ 

โตลำมะ 

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 

เด็กหญิงชลลิชา 

ปัญญาธรรมนิมิต 

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 

6

นายกิติชัย

มังกร

โรงเรียนกิ่วลมวิทยาอาจารย์อันติกา  เทพรักษาฤาชัย

นายปิยะศักดิ์

อินกาวี

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

นายพีรวัฒน์

ธีรพงษ์

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

7

นายนันทิพัฒน์

เดชประทุม

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

นางสาวกฤติผาภรณ์

กันทวงค์

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

นางสาวชุติพร

นิลเนม

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

8