facebook 
Text Size

ตอบรับรายชื่อเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

ในโครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน

ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องประชุม 1315 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

กลุ่มที่

ชื่อ – สกุล นักเรียน

โรงเรียน

1

นายตุ้มบุญ กาวิชัย

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

นายผดุงเกียรติ จิณายะ

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

นายธีราพร พูลเกิด

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

2

-ยังไม่ยืนยันรายชื่อ-

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

-ยังไม่ยืนยันรายชื่อ-

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

-ยังไม่ยืนยันรายชื่อ-

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

3

นายกิตติชัย มังกร

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

นายปิยะศักดิ์ อินกาวี

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

นายวันชัย มีกำไร

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

4

นายธนโชติ ปัญญาชัย

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

นายเนติชัย จันทะวิชัย

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

นายจิรวัฒน์ ทองชัย

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

5

ด.ช.วีรภัทร กองแก้ว

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ด.ช.ภวัต ภักดีบัณฑิต

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

6

-ยังไม่ยืนยันรายชื่อ-

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

-ยังไม่ยืนยันรายชื่อ-

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

-ยังไม่ยืนยันรายชื่อ-

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

7

-ยังไม่ยืนยันรายชื่อ-

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

-ยังไม่ยืนยันรายชื่อ-

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

-ยังไม่ยืนยันรายชื่อ-

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

8

-ยังไม่ยืนยันรายชื่อ-

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

-ยังไม่ยืนยันรายชื่อ-

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

-ยังไม่ยืนยันรายชื่อ-

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

9

-ยังไม่ยืนยันรายชื่อ-

โรงเรียนบ้านเสด็จ

-ยังไม่ยืนยันรายชื่อ-

โรงเรียนบ้านเสด็จ

-ยังไม่ยืนยันรายชื่อ-

โรงเรียนบ้านเสด็จ