facebook 
Text Size

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เข้าร่วม การแข่งขันฝีมือแรงงานครั้งที่ 27 สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่

ระว่างวันที่ 18 - 22 มีนาคม 2561 ณ ไบเทคบางนา 

robot-61-1

robot-61-2

robot-61-3

robot-61-5