facebook 
Text Size


จำนวนที่พบ 2 รายการ

ลำดับ สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิที่จะได้รับ วันที่ สกอ. อนุมัติ
 1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)  2548
 2  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)  2556