facebook 
Text Size
May 30 2019

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2562

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ แก่นักเรียนตามโครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน
โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกประกอบหุ่นยนต์ และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในการปฏิบัติภารกิจตามรูปแบบสนามจำลอง
เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้คิดวิเคราะห์ในการเขียนโปรแกรม และการแก้ไขปัญหา ร่วมไปถึงการทำงานเป็นทีมrobotpage01